Noteikumi un nosacījumi

Saturs

1. Skaidrojumi
2. Informācija par Jungle Gym B.V.
3. Piemērojamība
4. Piedāvājums
5. Līgums
6. Atteikuma tiesības
7. Patērētāja pienākumi atteikuma perioda laikā
8. Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un attiecīgās izmaksas
9. Jungle Gym’s pienākumi atteikuma gadījumā
10. Atteikuma tiesību izmantošanas izņēmumi
11. Cena
12. Atbilstība un papildu garantija
13. Pasūtījumu izpildīšana un piegāde
14. Beztermiņa līgums: ilgums, izbeigšana un pagarināšana
15. Maksājums
16. Sūdzību izskatīšanas procedūra
17. Strīdi
18. Papildu noteikumi un atkāpes no tiem

1. Skaidrojumi

Šajos Noteikumos izmantotie termini lietoti ar to attiecīgajām nozīmēm:

 1. Papildu līgums: līgums, ar kuru Patērētājs iegūst: distances līgumam atbilstošos produktus, ko piegādā Jungle Gym B.V. vai trešo pušu līgums starp trešo pusi un Jungle Gym B.V.;
 2. Atteikuma periods: periods, kura laikā Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības;
 3. Patērētājs: fiziska persona, kas nerīkojas uzņēmējdarbības, tirdzniecības, amata vai profesijas nolūkos;
 4. Diena: kalendārā diena;
 5. Beztermiņa līgums: līgums, kas paredz preču piegādi noteiktā laika periodā;
 6. Pastāvīgs datu nesējs: dažādi datu glabāšanas veidi, tostarp e-pasts, kas ļauj Patērētājam vai Jungle Gym B.V. saglabāt informāciju, kas attiecas tieši uz to, un, kas dod iespēju nākotnē izmantot konsultatīviem mērķiem, kā arī reproducēt saglabāto informāciju.
 7. Atteikuma tiesības: Patērētāja iespēja atteikties no distances līguma uzteikuma periodā;
 8. Jungle Gym B.V.: the kompānija, kas attālināti piedāvā klientiem savus produktus.
 9. Distances līgums: līgums, kas noslēgts starp Jungle Gym B.V. un klientu par speciāli organizētiem attālinātiem distances tirdzniecības produktiem, kas sagatavots tieši un domāts attālināto tehnoloģiju distances līgumu noslēgšanai.
 10. Atteikuma tiesību veidlapa: standarta atteikuma forma, kas atrodama 6. punktā;
 11. Distances saziņas tehnoloģijas: saziņas līdzekļi, kas tiek izmantoti, lai noslēgtu līgumu neklātienes apstākļos bez Patērētāja un Jungle Gym B.V. being together in the same place at the same time.

2. Jungle Gym B.V.’s identitāte

Jungle Gym B.V.
Valschermkade 18
NL-1059 CD Amsterdam
The Netherlands
Phone: + 31 (0) 85444100
E-mail: [email protected]
CoC: 33 260625
VAT ID: NL 8137.81.887.B06

3. Piemērojamība

 1. Vispārīgie noteikumi attiecas uz visiem piedāvājumiem no Jungle Gym B.V. un jeb kuriem citiem attālinātiem distances līgumiem starp Jungle Gym B.V. un klientu.
 2. Pirms attālinātās distances līguma noslēgšanas, Jungle Gym B.V. ir nepieciešams piegādāt vai uzrādīt bezmaksas General Terms and Conditions, pēc iespējas ātrākā laikā. Ja tas kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams, tad Jungle Gym B.V. ir jāatrod jauns veids kā General Terms and Conditions varētu būt laboti un mainīti pirms attālinātais distances līgums tiek noslēgts.
 3. Ja distances līgums tiek noslēgts elektroniski, Vispārīgo noteikumu teksts pirms distances līguma noslēgšanas tiek piedāvāts Patērētājam elektroniskā formātā, tādējādi ļaujot Patērētājam to glabāt ilgtermiņa datu nesējā. Ja pamatotu iemeslu dēļ tas nav iespējams, tiek noteikts, kur Vispārīgos noteikumus iespējams aplūkot elektroniski, un pēc pieprasījuma tie bez maksas tiek nosūtīti Patērētājam, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus vai citu veidu, pirms tiek noslēgts distances līgums.
 4. Ja papildu Vispārīgajiem noteikumiem produktam pielāgojami kādi īpaši nosacījumi, atbilstoši tiek pielāgots otrajā un trešajā rindkopā minētais, un, ja noteikumi ir pretrunīgi, Patērētājs var izvēlēties tam izdevīgāko piemērojamo nosacījumu.

4. Piedāvājums

 1. Ja piedāvājumam ir ierobežots laiks vai tam tiek piemēroti konkrēti nosacījumi, tas skaidri jāizklāsta piedāvājumā.
 2. Piedāvājumā iekļauts pilnīgs un precīzs piedāvāto produktu apraksts. Apraksts ir pietiekami detalizēts, lai ļautu Patērētājam pienācīgi novērtēt produktus. Ja Jungle Gym B.V. pielieto bilžu attēlus, tad tiem ir tikai informatīvs raksturs, kas domāts servisa uzlabošanai. Nejaušas kļūdas piedāvājumā nav saistošas Jungle Gym B.V.
 3. "Visiem piedāvājumiem pievienotā informācija Patērētājam ļauj izprast, kādas tiesības un pienākumi ir saistīti ar piedāvājuma pieņemšanu. "

5. Līgums

 1. Atbilstoši 4. rindkopā minētajiem nosacījumiem, šis līgums stājas spēkā brīdī, kad Patērētājs pieņem piedāvājumu un ir aizpildīti visi noteikumi.
 2. Ja Patērētājs pieņēmis piedāvājumu ar elektronisku līdzekļu starpniecību, Jungle Gym B.V., tad viņam tas arī elektroniski jāapstiprina. Tik tālu, kamēr piedāvājums nav apstiprināts elektroniski, piedāvājums vai līgums nav uzskatāms par noslēgtu vai spēkā esošu.
 3. Ja līgums noslēgts elektoniski, Jungle Gym B.V. veiks tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, lai nodrošinātu klientu datu drošību un drošu elektronisko vidi. Ja klients veic apmaksu elektroniski, tad Jungle Gym B.V. ievēro visus atbilstošos drošības pasākumus.
 4. Jungle Gym B.V. ir tiesīgs, likuma robežās, ievākt informāciju par jebkuru klientu un viņa maksātspēju, pirms noslēgts attālinātais pirkuma līgums. Ja šādu rīcību rezultātā tiek noskaidrots ka klients nevar izpildīt līguma nosacījumus vai finansiālās saistības, tad Jungle Gym B.V. ir tiesības atteikt klientm un piemērot citus speciālus līguma nosacījumus.
 5. Pirms produkta piegādes, Jungle Gym B.V. nosūta sekojošu informāciju par produktu, tādā rakstītā formā, lai klients to varētu saprast un saglabāt ilgtermiņa datu nesējos:
  1. Adrese Jebkurš klients ir tiesīgs sūtīt jebkuru sūdzību par Jungle Gym B.V. darbību pēc norādītās adreses
  2. Patērētāja atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumi un veidi, kā arī skaidra informācija par to, kad atteikuma tiesības nav iespējams izmantot;
  3. informācija par esošajiem pēcpārdošanas pakalpojumiem un garantijām;
  4. cena, kurā iekļauti visi attiecīgā produkta nodokļi; kad piemērojama piegādes maksa un maksāšanas veids, kā arī distances līguma piegāde vai īstenošana;
  5. standarta atteikuma veidlapa gadījumos, ja Patērētājam ir atteikuma tiesības.

6. Atteikuma tiesības

 1. Patērētājs 14 dienu laikā var atteikties no pirkuma līguma, neminot iemeslu. Jungle Gym B.V. var lūgt klientu atklāt atgriešanas iemeslu, bet nevar to piespiest.
 2. 1. apakšpunktā minētais atteikuma periods sākas dienā, kad preci ir saņēmis Patērētājs vai tā iepriekš norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs vai;
  1. ja Patērētājs pasūtījis vairākus produktus viena pasūtījuma ietvaros: dienā, kad Patērētājs vai tā iepriekš norādītā trešā persona ir saņēmusi pēdējo produktu. Jungle Gym B.V. var mainīt piegādes noteikumus, dažādiem produktiem ar dažādiem piegādes termiņiem, pirms tam skaidri informējot par to savu klientu.
  2. ja produkts tiek piedāvāts pa daļām: dienā, kad Patērētājs vai tā iepriekš norādītā trešā persona ir saņēmusi pēdējo pasūtījuma daļu.
  3. ja notikusi vienošanās par regulāru produktu piegādi noteiktā laika periodā: dienā, kad Patērētājs vai tā iepriekš norādītā trešā persona ir saņēmusi pirmo produktu.

Lejupielādēt atteikuma veidlapu

7. Patērētāja pienākumi atteikuma perioda laikā

 1. Šī perioda laikā Patērētājam ar produktu un tā iepakojumu jāapietas uzmanīgi. Produkts ir jāatgriež tādā pašā stāvoklī, kādā tas piegādāts — produkts nedrīkst būt bojāts un tam jāatrodas tā oriģinālajā iepakojumā neatvērtā veidā. Galvenais princips nosaka, ka Patērētājs ar produktu var apieties un to pārbaudīt līdzvērtīgi tam, kā produktu iespējams aplūkot veikalā..
 2. Patērētājs ir atbildīgs par produkta vērtības samazinājumu, ja nav ievēroti 1. apakšpunktā minētie nosacījumi un tas ir bojāts neatbilstošas apiešanās dēļ.
 3. Patērētājs nav atbildīgs par produka vērtības samazinājumu, ja Jungle Gym B.V. nav sniedzis visu juridisko informāciju par atteikuma tiesībām pirms darījuma noslēgšanas.

8. Patērētāja atteikuma tiesību izmantošana un attiecīgās izmaksas

 1. Ja Patērētājs izlemt izmantot savas atteikuma tiesības, tam jāinformē Jungle Gym B.V. unambiguously with the standard form for withdrawal within the period of reflection.
 2. Patērētājam jāatgriež produkts vai jāpiegādā tas Jungle Gym B.V. (pilnvarotajam pārstāvim) cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no pirmā atteikuma. Tas nav jādara, ja Jungle Gym B.V. ir piedāvājis organizēt produkta atgriešanu pats. Jebkurā gadījumā klientam ir jāievēro produkta artgriešanas periods pirms nav beidzies atteikuma noteiktais termiņš.
 3. Patērētājam jāatgriež produkts kopā ar visiem piegādātajiem piederumiem tā oriģinālajā iepakojumā un stāvoklī saskaņā ar instrukcijām, ko sniedz Jungle Gym B.V.
 4. Riskus un pierādīšanas pienākumus pareizai un laicīgai atteikuma tiesību izmantošanai uzņemas Patērētājs.
 5. Patērētājs sedz produkta atgriešanas tiešās izmaksas.
 6. Ja Patērētājs izmanto atteikuma tiesības, visi papildu līgumi tiek izbeigti saskaņā ar tiesību aktiem.

9. Jungle Gym’s pienākumi atteikuma gadījumā

 1. Ja Jungle Gym B.V. apstiprina, ka atgriešanu var veikt elektroniski, tad klientam nekavējoties jāapstiprina par to apstiprinājums.
 2. Jungle Gym B.V. atgriež visus klienta veiktos/ saņemtos maksājumus, ieskaitot piegādes un ar to saitītos maksājumus Jungle Gym B.V. cik ātri vien tas ir iespējams, bet ne vēlāk kā 14 dienas no klienta atteikuma iesnieguma saņemšanas. Jungle Gym B.V. var aizkavēt atgriešanu, ja klients norādītajā laika periodā nav atgriezis produktu un to nav iespējams pārbaudīt vai arī tajā gadījumā, kad Jungle Gym B.V. organizē produkta atgriešanu pats.
 3. Jungle Gym B.V. shalllieto to pašu atmaksas metodi, kādu lietojis klients, vai arī var pielietot arī citu, ja klients tā vēlas. Preču atmaksa klientiem ir bez maksas.
 4. Ja Patērētājs izvēlas dārgāku piegādes veidu, nevis lētāko standarta piegādi, tad Jungle Gym B.V. ieturēs starpību starp abiem variantiem.

10. Atteikuma tiesību izmantošanas izņēmumi

Jungle Gym B.V. var atteikt atmaksu par noteiktiem produktiem gadījumos, ja tas ir iepriekš atrunāts Jungle Gym B.V. piedāvājumā un ir iekļauts līgumā vai kā citādi atrunāts:

 1. Produktiem, kuru cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, un, kurus Jungle Gym B.V. nevar ietekmēt uz atteikuma perioda laiku.
 2. Līgumiem, kas noslēgti atklātas izsoles laikā. Atklāta izsole ir pārdošanas metode, kur Jungle Gym B.V. piedāvā produktus un klients personīgi piedalījies izsolē un viņa pienākums ir iegādāties šos produktus.

11. Cena

 1. Norādītās produktu cenas var mainīties tikai PVN likmes izmaiņu dēļ.
 2. Atšķirībā no iepriekšējā rindkopā minētā, Jungle Gym B.V. var piedāvāt arī dažus produktus, kuru cenu var ietekmēt svārstības finanšu tirgos, tāpēc cenas iespējams var mainīties atkarībā no situācijas tirgū.
 3. Visās norādītajās produktu cenās PVN ir iekļauts.

12. Līguma izpilde un papildu garantija

  Brīdinājumi:
  Izmantot tikai mājās.
  Tikai lietošanai ārpus telpām.
  Maksimālais lietotāja svars ir 50 kg.
  Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par trim gadiem.
  Piemērots bērniem vecumā no trīs līdz desmit gadiem.
  Maksimālais lietotāju skaits (apskatīt produkta lapu).

  1. Jungle Gym B.V. garantē, ka līgumā minētie produkti, kas uzskaitīti piedāvājuma specifikācijā, ir atbilstoši un lietojami, kā arī atbilst normatīvajiem tiesību aktiem uz līguma noslēgšanas brīdi.
  2. Papildu garantija, ko piedāvā Jungle Gym B.V..Viņa piegādātāji, ražotāji vai importētāji nevar ietekmēt klienta tiesības attiecībā pret noslēgto līgumu ar Jungle Gym B.V.
  3. "Papildu garantija" nozīmē visas saistības, ko uzņemas Jungle Gym B.V., viņa piegādātāji, ražotāji vai importētāji, vienalga uz kuru attiecas sūdzība, nevar ietekmēt līgumu, jo tas neattiecas uz to un nav šī līguma sastāvdaļa.

  13. Pasūtījumu izpildīšana un piegāde

  1. Jungle Gym B.V. spieiet ar vislielāko atbildību, pieņemot un apstrādājot saņemtos pasūtījumus.
  2. Produkts tiek piegādāts uz adresi, ko Patērētājs norādījis Jungle Gym B.V..
  3. Pienācīgi ievērojot Vispārīgo noteikumu 4. punktā minētos nosacījumus, Jungle Gym B.V. izpilda pasūtījumu klientam pieņemamā laikā vai ne vairāk kā 30 dienu laikā, ja ar klientu nav vienošnaās par citu izpildes laiku. Ja pasūtījums nav ticis izpildīts 30 dienu laikā vai izpildīts tikai daļēji, par to obligāti tiek paziņots klientam šo 30 dienu laikā. "sādos gadījumos klientam ir tiesības atteikties no pasūtījuma un saņemt kompensāciju par to.
  4. Saskaņā ar iepriekšējo rindkopu, saņemot atteikumu Jungle Gym B.V. ir nekavējoties jāatmaksā klientam viss iemaksātais maksājums.
  5. Produktu zaudējumu un bojājumu risku uzņemas Jungle Gym B.V. until the time of delivery to the Customer or a representative appointed in advance and made known to the Customer, unless explicitly agreed otherwise.

  14. Beztermiņa līgums: ilgums, izbeigšana un atjaunošana

  Izbeigšana:

  1. Patērētājs jebkurā laikā var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz nenoteiktu laika periodu un kas tiek pagarināts, regulāri piegādājot produktus, ievērojot līguma izbeigšanas noteikumus un paziņojot par to mēnesi iepriekš.
  2. Patērētājs jebkurā laikā var izbeigt līgumu, kas noslēgts uz noteiktu laika periodu un kas tiek pagarināts, regulāri piegādājot produktus, šī perioda beigās, ievērojot līguma izbeigšanas noteikumus un paziņojot par to mēnesi iepriekš.
  3. Patērētājs var atcelt iepriekšējās rindkopās minētos līgumus:
   - jebkurā laikā, bez konkrēta izbeigšanas laika ierobežojuma;
   - tādā pašā veidā kā Patērētājs tos noslēdzis;
   - jebkurā laikā ar to pašu paziņojumu, ko Jungle Gym B.V. stipulated for himself.

  Pagarinājums:

  1. Līgums, kas noslēgts uz noteiktu laika periodu, kas pārsniedz regulāru produktu piegādi, var automātiski netikt pagarināts vai atjaunots uz noteiktu periodu.
  2. Līgums, kas noslēgts uz noteiktu laika periodu un kas pārsniedz regulāru produktu piegādi, var automātiski tikt pagarināts uz nenoteiktu laika periodu, ja Patērētājs to jebkurā brīdī var atcelt, paziņojot par to mēnesi iepriekš..

  Ilgums:

  1. Ja līgums noslēgts un laiku, kas ilgāks par vienu gadu, Patērētājs var izbeigt līgumu jebkurā laikā no brīža, kad pagājis viens gads, paziņojot par to mēneša laikā, ja vien pamatotu un objektīvu iemeslu dēļ līgumu nevar izbeigt pirms noteiktā termiņa.

  15. Maksājums

  1. Ja līgumā vai papildu noteikumos nav noteikts citādi, Patērētājam maksājums jāveic 14 dienu laikā pēc atteikuma perioda vai 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, ja nav atteikuma perioda. Pakalpojuma līguma gadījumos šis periods sākas dienā, kad Patērētājs saņem līguma apstiprinājumu.
  2. Vispārīgie noteikumi paredz, ka, pārdodot produktus Patērētājiem, aizliegts vienoties par avansa maksājumu, kura apmērs pārsniedz 50%. Ja ir veikta vienošanās par avansa maksājumu, Patērētājs nevar izmantot savas tiesības attiecībā uz pasūtījuma vai pakalpojuma izpildi, pirms nav veikts avansa maksājums.
  3. Patērētāja pienākums ir informēt Jungle Gym B.V. par neprecīzi norādītām maksājuma detaļām.
  4. Ja Patērētājs nav laikā izpildījis savas maksājumu saistības, un Jungle Gym B.V. ir norādījis, ka maksājums tiek kavēts un piedāvājis Patērētājam maksājumu veikt 14 dienu laikā, Patērētājam jāmaksā likumā paredzētie procenti no maksājuma summas un Jungle Gym B.V. ir iespēja iekasēt ni klienta jebkuras ārpustiesas izmaksas. Ārpustiesas iekasējamās izmaksas var būt ne vairāk kā 15% no atlikumiem, kas nav lielāki par € 2,500, 10% no € 2,500 un 5% līdz € 5000, bet ne mazāk kā € 40. Jungle Gym B.V. ir tiesīgs arī atkāpties no procentu piedziņas par labu klientam.

  16. Sūdzību izskatīšanas procedūra

  1. Jungle Gym B.V. ir pietiekami iesniegt sūdzību, lai uzsāktu sūdzības izskatīšanas procedūru.
  2. Sūdzība par līguma izpildi ir jāiesniedz Jungle Gym B.V. darba laikā, iekļaujot pilnu un precīzu aprakstu par defektiem un nepilnībām kādas ir atklātas.
  3. Uz iesniegtajām sūdzībām Jungle Gym B.V. jāatbild 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Ja sūdzības izskatīšanai ir nepieciešams ilgāks laiks, Jungle Gym B.V. atbild klientam 14 dienu laikā un norāda precīzu sūdzības izpildes termiņu.
  4. Ja sūdzība netiek atrisināta kopīgā apspriedē neilgā laika periodā vai 3 mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas, to iespējams uzskatīt par strīdu, uz kuru attiecas strīdu izšķiršanas noteikumi.

  17. Strīdi

  Līgumi starp Jungle Gym B.V. and kientu, kas attiecas uz vispārējiem noteikumiem, tiek attiecināti tikai uz Nīderlandes likumdošanu.

  18. Papildu noteikumi un atkāpes no tiem

  Papildu noteikumiem un/vai atkāpēm no šiem Vispārīgajiem noteikumiem nevajadzētu kaitēt Patērētājam; tiem jābūt rakstveida vai ierakstītiem tā, ka Patērētājs var tos uzglabāt tam pieejamā veidā datu nesējā.

Copyright © 2005 - 2019 Jungle Gym B.V. All rights reserved.